Sammy Merendino w/ Cyndi Lauper Band - Stay

Sammy Merendino w/ Cyndi Lauper Band - Decades Rock Live! on VH1

Sammy Merendino w/ Cyndi Lauper Band - Live At AVO Session Basel, Switzerland

Sammy Merendino w/ Cyndi Lauper Band - Live...At Last